تعرفه تبلیغات در گوگل ادز

درهم
لیر
ویژه
ویژه
برای شروع
برای شروع
برای شروع
5000 درهم۲۵,۳۹۱,۰۰۰ تومان5000 لیر۱۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان$39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH
کارمزد 8%
کارمزد 9%
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
 • کلمات کلیدی نامحدود
  کلمات کلیدی نامحدود
  750MB Disk space
  750MB Disk space
  750MB Disk space
 • نمایش در همه پلتفرم ها
  نمایش در همه پلتفرم ها
  100GB Traffic
  100GB Traffic
  100GB Traffic
 • افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
 • دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • راه اندازی و مدیریت رایگان
  راه اندازی و مدیریت رایگان
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
فوق حرفه ای
فوق حرفه ای
برای شروع
برای شروع
برای شروع
2000 درهم۱۰,۵۳۲,۰۰۰ تومان2000 لیر۵,۵۵۷,۰۰۰ تومان$39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH
کارمزد 12%
کارمزد 12%
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
 • کلمات کلیدی نامحدود
  کلمات کلیدی نامحدود
  750MB Disk space
  750MB Disk space
  750MB Disk space
 • نمایش در همه پلتفرم ها
  نمایش در همه پلتفرم ها
  100GB Traffic
  100GB Traffic
  100GB Traffic
 • افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
 • دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • راه اندازی و مدیریت رایگان
  راه اندازی و مدیریت رایگان
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
حرفه ای
حرفه ای
برای شروع
برای شروع
برای شروع
1000 درهم۵,۴۰۷,۰۰۰ تومان1000 لیر۲,۸۲۸,۰۰۰ تومان$39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH
کارمزد 15%
کارمزد 14%
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
 • کلمات کلیدی نامحدود
  کلمات کلیدی نامحدود
  750MB Disk space
  750MB Disk space
  750MB Disk space
 • نمایش در همه پلتفرم ها
  نمایش در همه پلتفرم ها
  100GB Traffic
  100GB Traffic
  100GB Traffic
 • افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
 • دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • راه اندازی و مدیریت رایگان
  راه اندازی و مدیریت رایگان
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
متوسط
متوسط
برای شروع
برای شروع
برای شروع
500 درهم۲,۷۲۷,۰۰۰ تومان500 لیر۱,۴۳۹,۰۰۰ تومان$39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH
کارمزد 16%
کارمزد 16%
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
 • کلمات کلیدی نامحدود
  کلمات کلیدی نامحدود
  750MB Disk space
  750MB Disk space
  750MB Disk space
 • نمایش در همه پلتفرم ها
  نمایش در همه پلتفرم ها
  100GB Traffic
  100GB Traffic
  100GB Traffic
 • افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
 • دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • راه اندازی و مدیریت رایگان
  راه اندازی و مدیریت رایگان
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
مبتدی
مبتدی
برای شروع
برای شروع
برای شروع
200 درهم۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان200 لیر ۵۸۶,۰۰۰ تومان$39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH $39.55 PER MONTH
کارمزد 18%
کارمزد 18%
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
Aliquam euismod erat libero, eu condimentum nisl hendrerit vel. Ut sit amet congue lectus.
 • کلمات کلیدی نامحدود
  کلمات کلیدی نامحدود
  750MB Disk space
  750MB Disk space
  750MB Disk space
 • نمایش در همه پلتفرم ها
  نمایش در همه پلتفرم ها
  100GB Traffic
  100GB Traffic
  100GB Traffic
 • افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  افزودن شماره تلفن به تبلیغ
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
  40 PHP/MYSQL Database
 • دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  دسترسی مستقیم به اکانت ادوردز
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • راه اندازی و مدیریت رایگان
  راه اندازی و مدیریت رایگان
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  بهینه سازی هفتگی تبلیغات
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts
 • نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  نمایش تبلیغات تا پایان بودجه
  100 Accounts
  100 Accounts
  100 Accounts

تعرفه افزایش نصب اپلیکیشن

300$
10 % کارمزد شارژ
10 % کارمزد مدیریت
 • حدود 2400 تا 6000 نصب
200$
10 % کارمزد شارژ
10 % کارمزد مدیریت
 • حدود 1600 تا 4000 نصب
100$
10 % کارمزد شارژ
10 % کارمزد مدیریت
 • حدود 800 تا 2000 نصب
50$
10 % کارمزد شارژ
10 % کارمزد مدیریت
 • حدود 400 تا 1000 نصب

تعرفه طراحی سایت

تعرفه سئو و بهینه سازی سایت